logo
picboven5.gif

Kleinschalige baggerwerken

Kleinschalige baggerwerken zijn baggerwerken die worden uitgevoerd in kleine wateren zoals kreken, sloten, beken, boezemwateren, vennen en stadswateren. Door de vorming van bagger worden sloten steeds ondieper. Baggeren is het ontgraven of opschonen van een sloot. Hierbij wordt alle bagger tot aan de natuurlijke ondergrond (de harde bodem) van een sloot verwijderd. Dit is belangrijk om wateroverlast te beperken en een gezond slootmilieu te behouden. Loonbedrijf Klein Texas BV beschikt daarvoor over het benodigde specialistische materieel.