logo
picboven7.gif

CO2 prestatieladder

Co2-prestatieladder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De CO2-Prestatieladder is een instrument van  Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.


Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE).


CO2-footprint
In het referentiejaar 2014 bedroeg de CO2-footprint van Loonbedrijf Klein Texas BV 256,0 ton CO2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2015.

Klik  hiervoor CO2-emissie inventarisatie van 1e halfjaar 2016.


Doelstelling
Loonbedrijf Klein Texas BV heeft zich tot doel gesteld om het CO2-Bewust certificaat te behalen voor niveau 3, en in 2016 8% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2014. Het CO2-Bewust is inmiddels behaald.

Energiemanagement actieplan (eis 3.B.2)
Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft Loonbedrijf Klein Texas BV een energiemanagement actieplan opgesteld.

In het actieplan staan o.a. de doelstellingen voor reductie en welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden.

Klik hiervoor energiemanagement actieplan.

Transparantie (eis 3.C)
Loonbedrijf Klein Texas BV wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, afnemers, leveranciers, overheid en andere ketenpartners.

Door interne communicatie wil Loonbedrijf Klein Texas BV de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!

Door externe communicatie wil Loonbedrijf Klein Texas BV in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Klik hier voor het communicatieplan.


Participatie (eis 3.D.1)
Loonbedrijf Klein Texas BV wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren.

Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact op te nemen.

Loonbedrijf Klein Texas BV neemt actief deel aan het sectorinitiatief Sturen op CO2 van de Cumela. Dit sectorinitiatief heeft tot doel cumelaleden te ondersteunen om de eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Klik  hier voor meer informatie betreft de actieve deelname sector initiatief “Sturen op Co2” van Loonbedrijf KleinTexas BV.

Voor meer informatie betreft het sectorinitiatief: www.cumela.nl

Voor meer informatie betreft publicaties SKAO: Bedrijfspagina SKAO Loonbedrijf Klein Texas BV

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief november 2015
Nieuwsbrief juni 2015