logo
picboven7.gif

Landschap- en watergang onderhoud

Loonbedrijf Klein Texas BV heeft jaren lange ervaring op het gebied van landschap- en watergang onderhoud. Om ons waardevolle cultuurlandschap in stand te houden, moet we het op een juiste manier onderhouden. Het betreft hier het onderhoud van gazons, wegbermen, watergangen, natuurvriendelijke oevers en poelen.

   

Maaien en opruimen van gazons, bermen en taluds

maaien_6Voor het maaien en opruimen van gazons, bermen en taluds met verschillende maaimethode beschikt Loonbedrijf Klein Texas BV over uit een uitgebreid arsenaal aan machines.

 

 

 

 

Lees meer...

   

Onderhoud watergangen

schouw_6In en langs vrijwel alle sloten ontstaat begroeiing van planten waaronder riet en gras. Als gevolg van deze begroeiing wordt de aan- en afvoer van het water belemmerd. Om wateroverlast te voorkomen moeten de sloten schoon en ruim gehouden worden. Hiervoor beschikken wij over het juiste materieel.

 

Lees meer...

   

Kleinschalige baggerwerken

Kleinschalige baggerwerken zijn baggerwerken die worden uitgevoerd in kleine wateren zoals kreken, sloten, beken, boezemwateren, vennen en stadswateren. Door de vorming van bagger worden sloten steeds ondieper. Baggeren is het ontgraven of opschonen van een sloot. Hierbij wordt alle bagger tot aan de natuurlijke ondergrond (de harde bodem) van een sloot verwijderd. Dit is belangrijk om wateroverlast te beperken en een gezond slootmilieu te behouden. Loonbedrijf Klein Texas BV beschikt daarvoor over het benodigde specialistische materieel.